Skip to content

The health benefits of boardgames, LEVEL UP!

In the hustle and bustle of our daily lives, finding the perfect balance between work, family, and personal well-being can seem like an elusive quest. The key to a fulfilling and balanced life might just be hiding in plain sight—on your game shelf, so LEVEL UP! because there are all kinds of health benefits when it comes to boardgames.

Om de blogpost in het Nederlands te lezen klik hier (for Dutch)

Embarking on a journey towards health and happiness involves nurturing not just our bodies but our minds as well. Board games aren’t just about rolling dice or moving pieces; they’re a cognitive workout that can significantly optimize brain functionality. Every strategic move, critical decision, and problem-solving challenge activates neural pathways, stimulating cognitive functions and enhancing mental capacity. It’s like taking your brain to the gym, but instead of lifting weights, you’re flexing your strategic muscles. Engaging in regular board game sessions has been linked to improved memory, enhanced problem-solving skills, and a sharper focus in various studies. All very handy and important to implement into your momhood. So, the next time you’re contemplating between a TV marathon and a board game night, remember, your brain will thank you for the workout, and you’ll emerge not only entertained but mentally invigorated. Board games: the secret sauce to keeping your mind sharp and your spirits high.

Health benefit 1: Unplug and Connect

In a world dominated by screens, it’s time to break free from the couch and rediscover the joy of face-to-face interactions. Board games offer a unique opportunity to unplug from the digital noise and connect with loved ones on a deeper level. Whether it’s a family game night or a get-together with friends, the laughter, camaraderie, and shared experiences around the table are invaluable. And more mindfull and social then the alternative on the couch.

Health benefit 2: Mental Gymnastics

Let’s face it; TV might be entertaining, but it rarely challenges our minds (actually it gives most people even a higher stress level). Board games, on the other hand, are a workout for your brain. From strategic thinking to problem-solving, every move you make in a board game stimulates your cognitive abilities. Like I said a mental gym session, but way more fun!

Health benefit 3: Stress Relief

Motherhood, in particular, can be a demanding journey, and stress often becomes an unwelcome companion. Board games act as a delightful stress-buster, transporting you to a world where the only decisions to make involve strategy and cunning. The therapeutic benefits of focusing on a game can’t be overstated; it’s a mini-vacation for your mind.

Health benefit 4: Quality Time with Kids

As a seasoned parent, I know that finding activities that resonate with both adults and young kids can be a challenge sometimes. Board games bridge the generation gap, providing a platform for quality family time. The life lessons learned during a game of Monopoly, the waiting game to take turns, or the teamwork forged in a cooperative game are priceless gifts that will last a lifetime.

Health benefit 5: Rediscover Your Playful Spirit

Somewhere between managing schedules and responsibilities, we tend to lose touch with our playful side. Board games reignite that spark of joy and curiosity. They encourage us to embrace our inner child, fostering creativity and a sense of wonder that can often be buried beneath the responsibilities of adulthood.

The health benefits of boardgames, make you play more!

In the grand tapestry of life, board games emerge as vibrant threads weaving together moments of joy, connection, and personal growth. So, the next time you find yourself sinking into the couch cushions for a night of mindless TV, consider dusting off that neglected game collection. Let the dice roll, the cards shuffle, and watch as the magic unfolds—a healthier, happier, and more balanced life awaits you at the gaming table (side-note; gambling does not give these wanted benefits). It’s time to level up!

P.s. If you are looking for more mindfull tools in your motherhood please take a look at my mindfull motherhood essentials bundle or create your own serenity toolkit. Want to go all in, to become the BEST MOM you could be? Check out the ROCK YOUR MOMHOOD program for ultimate coverage of motherhood struggles and how to overcome them.

Feel free to join my “BALANCED MOM-LIFE” community on facebook,
where you’ll find tips, tricks, inspiration and questions about serene motherhood.
It is a loving and warm community with like-minded moms.


De gezondheidsvoordelen van bordspellen, LEVEL UP!

In de drukte van ons dagelijks leven lijkt het vinden van de perfecte balans tussen werk, familie en persoonlijk welzijn een ongrijpbare zoektocht. De sleutel tot een vervuld en gebalanceerd leven zou wel eens voor het grijpen kunnen liggen, op je spellenkast. Dus, LEVEL UP! Want er zijn allerlei gezondheidsvoordelen als het gaat om bordspellen.

Op weg naar gezondheid en geluk is het belangrijk om niet alleen ons lichaam maar ook onze geest te koesteren. Bordspellen gaan niet alleen over dobbelstenen rollen of stukken verplaatsen; het is een cognitieve training die de functionaliteit van de hersenen aanzienlijk kan optimaliseren. Elke strategische zet, kritische beslissing en probleemoplossende uitdaging activeert neurale paden, stimuleert cognitieve functies en verbetert de mentale capaciteit. Het is alsof je je hersenen naar de sportschool brengt, maar in plaats van gewichten te heffen, span je je strategische spieren aan. Regelmatig deelnemen aan bordspelsessies is gekoppeld aan verbeterd geheugen, verbeterde probleemoplossende vaardigheden en een scherpere focus in verschillende studies. En dit is allemaal erg handig en belangrijk om in je moederschap te implementeren. Dus, de volgende keer dat je twijfelt tussen een TV-marathon en een bordspelavond, onthoud dan dat je hersenen je zullen bedanken voor de training, en je zult niet alleen vermaakt, maar ook mentaal verfrist tevoorschijn komen. Bordspellen: het geheime ingrediënt om je geest scherp en je humeur hoog te houden.

Gezondheidsvoordeel 1: Ontkoppelen en Verbinden

In een wereld gedomineerd door schermen is het tijd om los te komen van de bank en de vreugde van persoonlijke interacties opnieuw te ontdekken. Bordspellen bieden een unieke kans om los te koppelen van het digitale lawaai en op een dieper niveau contact te maken met dierbaren. Of het nu gaat om een gezinsavond of een samenzijn met vrienden, het lachen, de camaraderie en gedeelde ervaringen rond de tafel zijn onbetaalbaar. En meer mindful en sociaal dan de alternatieven op de bank.

Gezondheidsvoordeel 2: Mentale Gymnastiek

Laten we eerlijk zijn; TV kan vermakelijk zijn, maar het daagt zelden onze geest uit (het verhoogt eigenlijk het stressniveau bij de meeste mensen). Bordspellen zijn daarentegen een training voor je brein. Van strategisch denken tot probleemoplossen, elke zet die je maakt in een bordspel stimuleert je cognitieve vaardigheden. Zoals ik al zei, een mentale sportschoolsessie, maar veel leuker!

Gezondheidsvoordeel 3: Stressverlichting

Met name het moederschap kan een veeleisende reis zijn, en stress wordt vaak een ongewenste metgezel. Bordspellen fungeren als een heerlijke stressverlichter, waardoor je wordt overgebracht naar een wereld waar de enige beslissingen die je moet nemen, te maken hebben met strategie en slimheid. De therapeutische voordelen van je concentreren op een spel kunnen niet genoeg worden benadrukt; het is een mini-vakantie voor je geest.

Gezondheidsvoordeel 4: Kwaliteitstijd met Kinderen

Als ervaren ouder weet ik dat het soms een uitdaging kan zijn om activiteiten te vinden die zowel volwassenen als jonge kinderen aanspreken. Bordspellen overbruggen de generatiekloof en bieden een platform voor kwaliteitstijd met het gezin. De levenslessen die zijn opgedaan tijdens een potje Monopoly, het wachten om beurten te nemen, of het teamwork gesmeed in een coöperatief spel zijn onschatbare geschenken die een leven lang meegaan.

Gezondheidsvoordeel 5: Herontdek je Speelse Geest

Ergens tussen het beheren van schema’s en verantwoordelijkheden verliezen we vaak het contact met onze speelse kant. Bordspellen doen de vonk van vreugde en nieuwsgierigheid weer oplaaien. Ze moedigen ons aan om onze innerlijke kind te omarmen, stimuleren creativiteit en een gevoel van verwondering dat vaak begraven ligt onder de verantwoordelijkheden van volwassenheid.

De gezondheidsvoordelen van bordspellen, laten je meer spelen!

In het grote weefsel van het leven komen bordspellen naar voren als levendige draden die momenten van vreugde, verbinding en persoonlijke groei samenweven. Dus, de volgende keer dat je jezelf in de bankkussens ziet wegzakken voor een avond van zinloze tv, overweeg dan om die verwaarloosde spellencollectie af te stoffen. Laat de dobbelstenen rollen, de kaarten schudden, en kijk toe hoe de magie zich ontvouwt – een gezonder, gelukkiger en meer gebalanceerd leven wacht op je aan de speltafel (ter informatie; gokken levert niet deze gewenste voordelen op). Het is tijd om te levelen!

P.s. Als je op zoek bent naar meer mindfulness-tools in je moederschap, bekijk dan mijn essentiële bundel voor mindful moederschap (in het Engels) of stel je eigen serenity toolkit samen. Wil je all-in gaan om de BESTE MOEDER te worden die je kunt zijn? Bekijk het ROCK YOUR MOMHOOD-programma voor ultieme dekking van moeilijkheden in het moederschap en hoe je ze kunt overwinnen.

Feel free to join my “BALANCED MOM-LIFE” community on facebook, where you’ll find tips, tricks, inspiration and questions about serene motherhood. It is a loving and warm community with like-minded moms.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *